MUKAVA Kainuu -hanke

MUKAVA Kainuu Hyvä arki esittely 03 2018

Lapset ensin – hyvää arkea lapsiperheille

MUKAVA Kainuu -hanke on hallituksen kärkihankkeen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) toimeenpanohanke (1.2.2017 – 31.12.2018). MUKAVA Kainuu -hankkeen kehittämistyö keskittyy perhekeskustoiminnan vahvistamiseen.

Mikä ihmeen LAPE? Klikkaa tästä!

Video: LAPE

Hankkeen päätoteuttajana ja hallinnoijana toimii Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Osahankkeita toteuttavat Kainuun Nuotta ry. sekä MLL:n Kainuun piiri.

Kehittämiskokonaisuutemme on ma­ta­lan kyn­nyk­sen pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­nen. Ke­s­kiös­sä on kainuulaisen per­he­kes­kus­toi­min­ta­mal­lin edel­leen ke­hit­tä­mi­nen. Oheen lii­t­tyy myös osia muis­ta ke­hit­tä­mi­sa­lueis­ta: toi­min­ta­kult­tuu­rin muu­tos, var­hais­kas­va­tus, kou­lu ja op­pi­lai­tos lap­sen ja nuo­ren hy­vin­voin­nin tu­ke­na se­kä eri­tyis­pal­ve­lu­jen in­teg­roin­ti per­he­kes­kus­toi­min­taan vanhemmuutta tukien.

Kai­nuu ha­luaa an­taa laa­tu­lu­pauk­sen lap­siys­tä­väl­li­ses­tä toi­min­nas­ta ja maa­kun­nas­ta. Hank­keel­la var­mis­te­taan, et­tä so­ten, kun­tien ja mui­den alueen toi­mi­joi­den toi­min­ta­pe­riaat­teet poh­jaa­vat lap­sen oi­keuk­siin.

Hank­keen pää­mää­rä­nä on pa­ran­taa kai­nuu­lais­ten las­ten, nuor­ten ja van­hem­pien ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia. Ke­hit­tä­mi­sen läh­tö­koh­dak­si ote­taan ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia hei­ken­tä­vien te­ki­jöi­den vä­hen­tä­mi­nen.

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2021

KAINUUN TAVOITTEET PERHEKESKUSTOIMINNASSA:

1. Muut­taa, kas­vat­taa ja vah­vis­taa per­he­kes­kus­toi­min­taa Kai­nuus­sa

  • pa­ras­taa pal­ve­lu­ja, vah­vis­taa osaa­mis­ta
  • teh­dä tii­vis­tä yh­teis­työ­tä kump­pa­nuus­so­pi­muk­siin pe­rus­tuen las­ten ja per­hei­den ko­ko­nais­val­tai­sek­si aut­ta­mi­sek­si
  • vah­vis­taa lap­si­läh­töis­tä toi­min­ta­kult­tuu­ria

2. Tu­kea vah­vem­min ja hy­vis­sä ajoin eri­lai­sia ja eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­via van­hem­pia, lap­sia ja nuo­ria

3. Vah­vis­taa las­ten, nuor­ten ja van­hem­pien osal­li­suut­ta per­he­kes­kus­toi­min­nas­ta

TOIMENPITEET HANKKEESSA:

  1. Mu­ka­voi­te­taan (mal­lin­ne­taan) per­he­kes­kus­toi­min­ta­mal­li
  2. Ke­hi­te­tään per­he­kes­kus­toi­min­nan ja eri­tyis­pal­ve­lu­jen in­teg­ra­tii­vi­sia toi­min­ta­mal­le­ja
  3. Suun­ni­tel­laan ja ote­taan käyt­töön ra­ken­teet pai­kal­lis­ta, maa­kun­nal­lis­ta ja kan­sal­lis­ta oh­jaus­ta, seu­ran­taa, ar­vioin­tia ja ke­hit­tä­mis­työ­tä var­ten
  4. Tun­nis­te­taan per­he­kes­kus­toi­mi­joi­den kes­kei­set osaa­mis­tar­peet ja käyn­nis­te­tään kou­lu­tuk­set osa­na LA­PE-oh­jel­maa.

Ota yhteyttä:

 

Anna-Kaisa Korpinen, LAPE muutosagentti 044 797 5637

anna-kaisa.korpinen@kainuu.fi

Ca­ri­ta Pii­rai­nen, pro­jek­ti­sih­tee­ri 044 797 5381 ca­ri­ta.pii­rai­nen@kai­nuu.fi

Tar­ja Kert­tu­la, pro­jek­ti­pääl­lik­kö 044 731 3878 tar­ja.kert­tu­la@kai­nuu.fi

Jo­han­na Jyr­käs, pro­jek­ti­suun­nit­te­li­ja 044 732 0024 jo­han­na.jyr­kas@kai­nuu.fi

Peppiina Hakkarainen, MLL Kainuun piiri 044 0205 113 peppiina.hakkarainen@mll.fi

Anneli Vatula, Kainuun Nuotta ry. 045 6926 013 anneli.vatula@kainuunnuotta.net

 

mukavakainuu.wordpress.com

 

 

 

 

mukavakainuu